BREM 5

De omwonenden van de Brem gaan bij de gemeenteraad en het College van B&W een petitie indienen om GEEN medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de Brem 5

Op die locatie willen twee ondernemers een omvangrijk gebouw realiseren waarin 20 cliënten moeten komen te wonen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking. Deze woonvorm van begeleid wonen zal worden beheerd door zorginstelling de Weerde uit Almelo. Cliënten zijn afkomstig uit heel Nederland. De gemiddelde woonduur is ca. 2 jaar.

U kunt de volledige petitie lezen en desgewenst ondersteunen in uw browser op internet via https://petitie24.nl/s3436

Ook de wijkraad heeft in een brief aan de gemeente haar zorgen geuit over de mogelijke aantasting van de leefbaarheid van dit deel van de wijk.

Er zijn planologische bezwaren zoals de omvang, de hoogte van het gebouw en de mogelijk verkorte wijziging van het huidige bestemmingsplan.

Daarnaast zijn er sociaal maatschappelijke bezwaren. Door de omvang van het gebouw zullen de bewoners verplicht buiten moeten roken, alsook bij warm weer buiten moeten verblijven. Daarnaast is er angst voor toenemend verkeer en geluidsoverlast bij ontremd gedrag. De vestging van zo’n zorginstelling verloopt weleens probleemloos, maar als dat niet het geval is zit de nu veilige, kinderrijke buurt met een onoplosbaar probleem. Het is niet aan de gemeente om sociale experimenten uit te voeren

Update 17 maart 2023

Bouwplannen Brem 1- 5

In 2020 werden de eerste plannen gepresenteerd om aan de Brem een omvangrijk gebouw te realiseren waarin 20 cliënten zouden moeten komen te wonen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking.

De omwonenden van de Brem en de wijkraad hebben zich daar met succes tegen verzet. Op grond van die argumenten heeft de gemeenteraad in mei 2022 het besluit genomen om alle bouwplannen voor een jaar stil te leggen. Dat jaar zou dan gebruikt worden om plannen te ontwikkelen die mogelijk op instemming zouden kunnen rekenen van de initiatiefnemers en de omwonenden.

In september 2022 is de gemeente begonnen met het maken van plannen maar door allerlei vertraging kwam de inspraak voor de omwonenden pas in januari 2023 op gang.

De inzet van het College van B&W was vanaf het begin ‘beschermd wonen’ op locatie de Brem mogelijk te maken.

Voor de raadvergadering van maart 2023 is een voorstel ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen in ‘wonen’ waarbij beschermd wonen dus mogelijk is.

Het college is van mening dat met een woonbestemming zware klinische zorg is  uitgesloten en dat de nadruk ligt op wonen. Door op deze plaats beschermd wonen te laten realiseren wordt ook voor een deel voldaan aan de behoefte aan beschermd wonen voor de eigen inwoners van Haaksbergen.

Het college vindt het normaal dat de omwonenden zich verzetten tegen beschermd wonen. Tegelijkertijd is het college van mening dat bij gerechtelijke procedures in het algemeen geoordeeld wordt dat beschermd wonen, waarbij de nadruk ligt op wonen, aanvaardbaar is binnen een woonwijk.

Eind maart 2023 wordt duidelijk of de omwonenden hun bezwaren gerechtelijk laten toetsen. De bezwaren van de omwonenden richten zich op  aantasting van de leefbaarheid, zorgen voor de veiligheid van de kinderen en het gegeven dat de ‘patiënten’ nergens in de wijk vertier kunnen vinden bij gebrek aan winkels en openbaar vervoer. Daarnaast is er vrees voor waardedaling van de huizen.