De gemeente Haaksbergen hanteert voor de gladheidsbestrijding en de strooiroutes een gladheidbestrijdingsplan en een draaiboek.

U kunt dit plan en het draaiboek vinden op de gemeentelijke website.

Voor de wijk Hassinkrink betekent het dat de fietswegen door de wijk altijd gestrooid en zo mogelijk sneeuwvrij gemaakt worden.

Ook de wijkontsluitingswegen en de wegen van en naar scholen / bejaardenwoningen staan standaard op de lijst. Dat betekent voor onze wijk dat de straat Oleander op de lijst staat.

In 2013 heeft de wijkraad verzocht om ook de wijkontsluitingsweg Gentiaan / Anemoon op de strooiroute lijst te plaatsen.

Na overleg heeft B&W in 2014 toegezegd dat deze wijkontsluitingsweg in de strooiroute zou worden opgenomen.

De route staat in het huidige gladheidsbestrijdingsplan. Leden van de wijkraad constateren echter dat deze toezegging in de jaren na 2014 soms niet of pas na telefonisch verzoek wordt nagekomen.

De wijkraad begrijpt dat gladheidbestrijding een keuze is tussen verkeersveiligheid en kosten. Het is duidelijk dat weggebruikers zich primair moeten aanpassen aan de omstandigheden, maar dit laat onverlet dat de bewoners van het eerste deel van de Hassinkbrink de mogelijkheid moet worden geboden om op redelijke afstand een weggedeelte te bereiken waar de gladheid is / wordt bestreden .