De wijk Hassinkbrink is een buitenwijk van de gemeente Haaksbergen.

De gehele wijk is een 30 km gebied

DE SNELHEID VAN DE AUTO’ S IS HET GROTE VERKEERSPROBLEEM ZOWEL IN ALS BUITEN DE WIJK.

Wijk wordt omgeven door 3 wegontsluitingswegen:

◘ de Hengelosestraat

Door het gereedkomen van de N18 is de Hengelosestraat drukker geworden.

Het verkeer van en naar de nieuwe op -en afrit Stepelerveld / Kolenbranderweg gaat via de Hengelosestraat.

Een werkgroepje van verontruste ouders en leden van de wijkraden Hassinkbrink en de Pas hebben het probleem in september 2016 bij de gemeente aangekaart.

Middels tellingen is officieel ook vastgesteld dat de Hengelosestraat drukker is geworden.

Op 12 september 2019 heeft de gemeente de plannen toegelicht om hopelijk in 2020 (een deel van) de oversteken bij de Hengelosestraat  veiliger te maken.

Zie het aparte themablad Hengelosestraat met actuele informatie.

◘ de Goorsestraat

◘ De Noordsingel

Voor beide straten geldt als algemene klacht dat er te hard wordt gereden.

Verzoeken om snelheid remmende maatregelen zijn kansloos omdat beide wegen gelden als ontsluitingswegen.

Binnen de wijk

Via de wijkkrant is geïnventariseerd of en zo ja waar er verkeersproblemen zijn binnen de wijk.

De enige plaats die genoemd werd. was de kruising Gentiaan / Raapad / Anemoon.

Met name in de avonduren is de verlichting marginaal, maar door het kappen van de struiken is dat wel verbeterd.

Vanuit Anemoon belemmeren vanuit de auto de postbus en de schakelkast het zicht. Ook de groenstrook moet in het groeiseizoen kort worden gehouden.

Veilige fietsverbinding met het centrum

In 2013 is er op verzoek van de inwoners  en met een bijdrage van de wijkraad een voor fietsers veilige verbinding  / fietspad gemaakt.

Vanuit de wijk loopt de route via de Gentiaan naar Goudsbloem, bij de kastanjebomen het fiets/wandelpad op langs de achterkant van de huizen naar Ridderspoor, vervolgens langs Flynth naar de rotonde, waar fietsers voorrang hebben naar de Goorsestraat richting centrum.

Vanuit het centrum Goorsestraat, langs Flynth, Ridderspoor, Goudsbloem naar Gentiaan.

Hoewel dit veilige alternatief door redelijk veel mensen gebruikt wordt zou het mooi zijn als deze route voor kinderen standaard wordt.